Terapię prowadzą: Oligofrenopedagodzy - wychowawcy grup integracyjnych.

Terapia pedagogiczna

Zadaniem każdego przedszkola jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka.

Nie wszystkie dzieci jednak rozwijają się w jednakowym tempie. Szczególnie ważne jest, aby już od najmłodszych lat zapewniać dzieciom możliwość korygowania i wyrównywania deficytów wiedzy, umiejętności oraz zaburzeń w sferze emocjonalno - społecznej.

W tym celu w naszym przedszkolu prowadzona jest terapia pedagogiczna obejmująca specjalistyczne działania, dzięki którym możliwe jest zapewnienie pomocy dzieciom ujawniającym m.in:

zaburzenia funkcji poznawczych

zaburzenia rozwoju procesów emocjonalno-motywacyjnych

zaburzenia funkcji wzrokowych i słuchowych

zaburzenia rozwoju mowy

zaburzenia zdolności matematycznych

zaburzenia rozwoju ruchowego


Zajęcia w ramach terapii pedagogicznej prowadzone są w formie indywidualnej oraz w małych grupach, dzięki czemu każde dziecko ma szansę wszechstronnego rozwoju (umysłowego, psychicznego i społecznego) na miarę jego specyficznych potrzeb i możliwości.

Podczas zajęć terapii pedagogicznej stosowane są metody stymulujące ogólny rozwój dzieci, usprawniający jednoczesne funkcjonowanie zmysłów: słuchu, wzroku oraz dotyku, takie jak:

Elementy metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz

Elementy Kinezjologii Edukacyjnej G. Dennisona

Elementy „Dziecięcej Matematyki” E. Gruszczyk- Kolczyńskiej

Wybrane techniki relaksacyjne