Godziny otwarcia

Placówka czynna jest od 6:45 do 18:00 przez 12 miesięcy. Wyjątek stanowią dni ustawowo wolne od pracy oraz tydzień wakacyjny przeznaczony na prace remontowe. Wykaz tych dni stanowi załącznik do umowy. W sytuacjach awaryjnych istnieje możliwość zapewnienia dziecku opieki po godzinach pracy przedszkola, jednak takie sytuacje należy wcześniej zgłosić wychowawcy lub dyrektorowi placówki.