Grupa integracyjna

W 2010 roku powstała w Domku Przedszkolaka grupa integracyjna. Od samego początku została ona objęta specjalistyczną pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Praca w tej grupie opiera się na podstawie programowej Wychowania Przedszkolnego oraz Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym, opracowanym przez wychowawcę oraz specjalistów, zatrudnionych w placówce. Zajęcia edukacyjne realizujemy, jako formę wspólnej zabawy i nauki, dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rówieśników. Daje to możliwość współuczestniczenia w naturalnych warunkach społecznych i rozwoju w zróżnicowanej grupie rówieśniczej. Uczy akceptacji, tolerancji i empatii. Przynosi korzyści zarówno dzieciom z orzeczeniem jak i tym bez orzeczenia.

Grupa integracyjna liczy maksymalnie 12 przedszkolaków i prowadzona jest przez dwóch nauczycieli - pedagoga i psychologa lub pedagoga specjalnego. Nauczyciele starają się stworzyć jak najbardziej przyjazne warunki dzieciom, nie tworząc podziałów. Zalecenia z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego realizowane są również podczas zajęć indywidualnych z oligofrenopedagogiem, psychologiem, logopedą, muzykoterapeutą i fizjoterapeutą. Połączenie terapii indywidualnej z pobytem w grupie rówieśniczej pozwala na uzyskanie efektów, które są trwałe i przyczyniają się do poprawy funkcjonowania dziecka, zarówno bieżącego jak i przyszłego.


ZALETY INTEGRACJI

DZIECI z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego obserwując na co dzień rówieśników:

zapominają o swoich ułomnościach

nabierają większej pewności siebie, mają poczucie sprawczości

uczą się współpracy

nawiązują kontakty społeczne

nabywają szereg umiejętności poprzez obserwację i naśladowanie swoich rówieśników

RÓWIEŚNICY w grupie integracyjnej uczą się:

większej tolerancji wobec innych

akceptacji odmienności

odpowiedzialności i życzliwości

otwartości na problemy innych

opiekuńczości

troski o innych

W naszej placówce integracyjnej pracują specjaliści: pedagog specjalny, psycholog, logopeda, rehabilitant, muzykoterapeuta. Ich obecność jest korzystna dla dzieci, ponieważ mogą one uczestniczyć w terapii, w czasie pobytu w przedszkolu, dzięki czemu terapia jest kompleksowa, a wszystkie zajęcia odbywają się w jednym miejscu. Terapia prowadzona jest przez terapeutów mających ze sobą stały kontakt. Nauczyciele konsultują się między sobą, we wszystkich aspektach terapii, oraz mogą prowadzić skuteczne działania korekcyjne i profilaktyczne.


Do naszej placówki przyjmowane są dzieci:

z autyzmem

niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym

z zespołem Downa lub innymi chorobami genetycznymi

z niedosłuchem

niepełnosprawne ruchowo

z niepełnosprawnością sprzężoną